INFORMATII GENERALE

Acordul de mediu reprezinta decizia autoritatii competente pentru protectia mediului, care da dreptul titularului de proiect sa realizeze proiectul. Acordul de mediu este un act tehnico-juridic eliberat in scris, prin care se stabilesc conditiile de realizare a proiectului, din punct de vedere al protectiei mediului.

Acordul integrat de mediu -reprezinta actul tehnico-juridic emis de autoritatea competenta pentru protectia mediului, conform dispozitiilor legale in vigoare, care acorda dreptul de a stabili conditiile de realizare a unei activitati inca din etapa de proiectare, care sa asigure ca instalatia corespunde cerintelor legislatiei in vigoare. Acordul poate fi eliberat pentru una sau mai multe instalatii ori parti ale instalatiilor situate pe acelasi amplasament.

Autorizatia de mediu -reprezinta actul tehnico - juridic eliberat in scris de autoritatile competente pentru protectia mediului, prin care sunt stabilite conditiile si/sau parametrii de functionare ai unei activitati existente sau la punerea in functiune a unei activitati noi pentru care anterior a fost emis acord de mediu.

 Autorizatie integrata de mediu –este act tehnico-juridic emis de autoritatile competente, conform dispozitiilor legale in vigoare, care da dreptul de a exploata in totalitate sau in parte o instalatie, in anumite conditii care sa garanteze ca instalatia corespunde prevederilor OUG nr. 152/2005 privind prevenirea si controlul integrat al poluarii. Autorizatia poate fi emisa pentru una sau mai multe instalatii sau pentru parti ale acesteia, situate pe acelasi amplasament si exploatate de acelasi operator.


 


OBIECTIVE SUB INCIDENTA DIRECTIVELOR EUROPENE

OBIECTIVE CE INTRA SUB INCIDENTA DIRECTIVELOR EUROPENE

 

1. Directiva 94/63 privind controlul emisiilor de compusi organici volatili (COV) rezultati din depozitarea benzinei si distributia sa de la terminale la statiile service

 1. HG 568/2001

 

2. Directiva 96/61/EC privind prevenirea, reducerea si controlul integrat al poluarii, IPPC 

 1. OUG 34/2002
 2. Legea 645/2002

 

3. Directiva 96/82/CE SEVESO II privind controlul asupra pericolelor de accidente majore care implica substante periculoase modificată prin Directiva 2003/105/CE transpusa prin HG 804/2007 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substan?e periculoase cu modificarile si completarile ulterioare (HG 79/2009)

 1. HG 95/2003

 

4. Directiva 2001/80/ECprivind limitarea emisiilor anumitor poluanti ai aerului de la instalatiile mari de ardere

 1. HG 541/2003

 Programul de reducere progresiva a emisiilor - TERMOELECTRICA GIURGIU

 

5. Directiva 1999/13privind reducerea emisiilor de compusi organici volatili datorate utilizarii solventilor organici in anumite activitati si instalatii

 1. HG 699/2003

PLATA TARIFELOR DE MEDIU - INFORMARE

Beneficiar:   Agenţia Pentru Protecţia Mediului Giurgiu

                      CUI: 6196942

                      Cont: RO37TREZ321

                                5032XXX000209


MODELE ACTE NECESARE PENTRU PROIECTE FINANTATE DIN FONDURI UE

ATRIBUTII

Atribuţiile generale ale Serviciului Avize, Acorduri, Autorizații sunt:

 • participă la fundamentarea tehnico-ştiinţifică pentru elaborarea actelor normative în domeniul evaluării impactului asupra mediului, evaluarea strategică a planurilor şi programelor, participarea publicului la luarea deciziilor şi a documentelor necesare procesului de armonizare a legislaţiei naţionale cu legislaţia UE la solicitarea MMP şi/sau ANPM;
 • participă la activitatea de elaborare a procedurilor de emitere a avizelor/acordurilor/ autorizaţiilor/autorizaţiilor integrate de mediu la solicitarea MMP şi/sau ANPM;
 • parcurge proceduri de reglementare şi emite avize/acorduri, autorizaţii/autorizaţii integrate  de mediu, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 • colaborează, la solicitarea MMP, în procesul de aplicare a procedurii de autorizare/autorizare integrată a activităţilor cu posibil impact transfrontier precum şi pentru proiectele care intră sub incidenţa directivei EIA;
 • elaborează raportări specifice la solicitarea ANPM;
 • întocmeşte răspunsuri la solicitările referitoare la desfăşurarea procedurilor de reglementare şi la implementarea legislaţiei specifice în domeniul legislaţie orizontală;
 • monitorizează implementarea legislaţiei referitoare la emiterea actelor de reglementare pentru planuri, programe, proiecte şi activităţi cu impact asupra mediului.;
 • coordonează şi monitorizează implementarea legislaţiei de mediu privind Directivele IPPC, LCP,COV, SEVESO II, Regulamentul EMAS, Regulamentul privind eticheta ecologică a Uniunii Europene şi administreaza la nivel local bazele de date;
 • răspunde de implementarea legislaţiei care transpune directivele specifice domeniului legislaţiei orizontală
 • asigura implementarea legislaţiei privind responsabilitatea pentru prevenirea şi remedierea daunelor aduse mediului (OUG 68/2007 privind răspunderea de mediu) şi asigurarea de consultanţă în stabilirea măsurilor reparatorii şi la evaluarea caracterului semnificativ al prejudiciului asupra mediului în conformitate cu prevederile Directivei 2004/35/CE privind răspunderea de mediu.
 • colaborează cu celelalte servicii din cadrul instituţiei pentru elaborarea rapoartelor privind stadiul realizării la nivel local a implementării legislaţiei specifice din acquis-ului comunitar de mediu;
 • colaborează cu celelalte servicii din cadrul instituţiei în scopul elaborării rapoartelor de sinteză privind starea mediului;
 • colaborează cu celelalte servicii din cadrul instituţiei în vederea elaborării programelor de pregătire de specialitate a personalului aparţinând altor autorităţi cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului;
 • colaborează cu celelalte servicii din cadrul instituţiei în vederea întocmirii răspunsurilor la petiţii, plângeri prealabile şi alte solicitări de informaţii specifice, după caz;
 • participă împreună cu reprezentanţi ai MMP, ANPM, în cadrul comisiilor de specialitate/secretariate tehnice pe probleme de mediu;
 • colaborează cu Compartimentul Resurse Umane, în vederea elaborării programelor de pregătire de specialitate a personalului aparţinând autorităţii publice locale pentru protecţia mediului;
 • asigură şi stabileşte cerinţele privind actualizarea paginii de web a APM pentru domeniile specifice serviciului;
 • susţine şi se implică în iniţiativele societăţii civile în domeniul protecţiei mediului;
 • stabileşte legături cu autorităţi şi instituţii publice pentru comunicarea de date şi informaţii de mediu;
 • constată neconformităţile cu actele de reglementare emise, la sesizarea GNM şi/sau a altor autorităţi competente conform atribuţiilor stabilite prin OUG 195/2005 aprobată prin Legea 265/2006 cu modificările şi completările ulterioare, adoptă şi propune măsurile legale în vigoare;
 • colaborează cu GNM în procesul de emitere a actelor de autorizare şi aplicării legislaţiei de mediu;
 • colaborează, la nivel local, la derularea activităţilor specifice rezultate din angajamentele internaţionale ale României în domeniul protecţiei mediului;
 • organizează, asigură secretariatul şi participă la şedinţele CAT;
 • coordonează la nivel local activităţile specifice privind informarea publicului şi asigură participarea publicului la luarea deciziilor;
 • contribuie la informarea operatorilor privind acordarea Etichetei UE ecologice de către Ministerul Mediului şi Pădurilor conform Regulamentului privind Eticheta UE ecologică.
 •  pregăteşte documentele în vederea arhivării;
 • realizează pentru activităţile specifice: procedurile, bazele de date şi rapoartele necesare pentru implementarea controlului managerial intern în cadrul agenţiei;
 • susţine şi se implică în înfiinţarea, dotarea şi funcţionarea bibliotecii de specialitate a APM, prin propuneri privind achiziţionarea cărţilor de specialitate, normative, stas-uri, reviste de specialitate.